torsdag 2. desember 2010

ANSATTESIRKLER: Tips og erfaringer til rutinesirkler

Hvem?
 • I prinsippet er sirkelen til for alle ansatte i barnehagen, fordi de hører sammen i et fellesskap.
 • I praksis deler man gjerne personalgruppa hvis den er stor. Flere tenker at 10-15 ansatte i sirkelen er en fin størrelse. Noen har en sirkel for pedledere og en for assistenter, andre deler inn på andre måter. Et tips kan være å dele inn på ulike måter, noen ganger pedledere/assistenter, noen ganger avdelingsvis, noen ganger hele gruppa.

Hva?
 • Ansattesirkler brukes til å styrke fellesskapet i personalgruppa, sørge for at hver enkelt får anledning til å bli sett og hørt, bidra til økt mestring, trygghet og åpenhet, og skape en trygg ramme/en modell for håndtering av konflikter når disse oppstår..

Hvordan?
 • Det er som regel styrer eller en annen leder som er ordstyrer/tilrettelegger i sirkelen, og som spør hver ansatt hvordan de har det og om det er noe de har behov for/trenger/ønsker seg.
 • Noen bruker en snakketing, fordi det hjelper i organiseringen av samtalen og fordi det kan være godt å ha noe å holde i når man skal snakke. Andre bruker ikke snakketing, og styrer samtalen ved hjelp av blikk og ord.
 • Noen bruker sirkelen til å ta opp ulike saker på personalmøter. Det kan være samarbeid, organisering av ferie/avspasering, ulike arbeidsrutiner osv. Noen tar opp mer personlige temaer knyttet til den enkelte ansatte, som helse, samarbeidsklima på jobb, danning. Man kan si at dette også berører temaet ”hvordan har du det?”, men mer indirekte.
 • (I konfliktsituasjoner der styrer er involvert eller opplever seg selv som inhabil, kan man benytte seg av en ekstern tilrettelegger, for eksempel en megler fra Konfliktrådet eller en annen nøytral person man har tillit til.)

Når?
 • Ansattesirkler legges som oftest til personalmøter. De kan også være en del av programmet på planleggingsdager. Noen har sirkler som en egen aktivitet utenom de faste møtetidene.

Hvor ofte?
 • Vi anbefaler en gang i måneden. Noen opplever at de ikke har tid til å ha ansattesirkler i det hele tatt, fordi de har så mange saker å behandle på personalmøtene. De styrerne/lederne som har funnet tid til ansattesirkler, er 1) de  som tenker at sirkler er en del av det faglige arbeidet (barnehagen er med i et prosjekt og det er faglig), 2) de som bruker sirkelen som metode for å ta opp temaer de likevel skal behandle på personalmøter, og 3) de som har fått positive tilbakemeldinger fra ansatte på bruken av ansattesirkler. Det handler altså i stor grad om vilje, prioritering og organisering fra ledelsens side.

FORELDRESIRKLER: Tips og erfaringer til rutinesirkler

Hvem?
 • I prinsippet er sirkelen til for alle foreldrene til barna på en avdeling, pluss en eller flere av de ansatte på avdelingen. Sirkelen markerer at disse hører sammen i et fellesskap.
 • Noen tenker at sirkelen kan bli for stor, hvis det er mange barn på avdelingen og man ser for seg at samtlige foreldre kommer. I praksis har frammøtet vært på rundt 50% i prosjektets første semester. Dersom vi framover klarer å få alle foreldrene på en avdeling til å komme, tar vi med glede imot utfordringen med å ha en stor sirkel!
 • Noen barnehager har hatt styrer med i sirkelen som ”observatør” og som støtte for den ansatte som leder sirkelen (dette fordi prosjektet er nytt). Erfaringen er at denne ”tause observatøren” ikke forstyrrer foreldrene, men selv kan oppleve sin rolle som ubehagelig (”jeg følte meg dum som satt der og bare lyttet uten å si noe selv”). Ut fra dette kan vi si at det beste ser ut til å være at alle som er i sirkelen har en tydelig, deltakende rolle: som ordstyrer/tilrettelegger eller som foreldre.
Hva?
·        En ansatt inviterer foreldrene til et ”foreldretreff” (hvis man ikke ønsker å bruke ordet ”sirkel”)  i barnehagen, der de sitter i en sirkel slik at alle kan se hverandre. Det beste er å invitere både skriftlig og muntlig! Flere barnehager har informert om prosjektet på foreldremøtet ved semesterstart. Det at de ansatte har fortalt om erfaringene fra barnesirkler har vært positivt: det viser litt hva sirkler dreier seg om og har gjort det mer forståelig for foreldrene.
·        Den ansatte sitter sammen med foreldrene i sirkelen. Man kan sitte på stoler i en åpen ring, eller rundt et bord. Noen serverer bare vann. Noen har kaffe/te, frukt, tente lys osv. men vær obs på faren med for mye kos: en høy ”kosefaktor” kan hindre folk fra å uttale seg om vanskelige ting!
·        Noen ansatte har med et bilde av hvert barn, slik at det er lettere å få oversikt over hvem som er foreldre til hvem. Selv om man ikke skal snakke om foreldre og barn som ikke er til stede, er det viktig å nevne dem ved navn, slik at alle vet hvem som hører til i fellesskapet.
·        Foreldresirkler brukes til å styrke fellesskapet, sørge for at hver enkelt får anledning til å bli sett og hørt, bidra til økt mestring, trygghet og åpenhet, og skape en trygg ramme/en modell for håndtering av konflikter når disse oppstår.

Hvordan?
·        En ansatt leder sirkelen som ordstyrer/tilrettelegger, og spør hver av foreldrene hvordan barna deres har det og om det er noe de ønsker/trenger/har behov for (man kan ta en runde på hvert spørsmål eller begge spørsmål på en runde). Mange sender rundt en ”snakketing” (se neste punkt). De andre foreldrene må gjerne komme med innspill underveis, for eksempel hvis noen ber om konkrete råd.
·        Å sende rundt en ”snakketing” kan være til god hjelp (men unngå det hvis du som ansatt synes det er for dumt). Snakketingen understreker hvem som har ordet, virker disiplinerende på de som snakker mye og hjelper stille personer til å snakke. Det kan være godt å ha noe å holde i når man snakker. Snakketingen bør være litt stor, så den synes godt: en ball, en bamse, en stor legokloss osv. Noen ansatte bruker samme snakketing som de bruker med barna. Det blir gjerne litt fleiping rundt snakketingen, og dette kan virke avspennende. Noen bruker ikke snakketing med voksne.
·        Noen har erfart at det kan være en god idé å gi ordet først til en forelder som man vet er åpen og frimodig. Dette kan sette en god stemning og bidra til at andre foreldre tør å snakke mer.
·        Selv om den ansatte leder sirkelen, er det er et mål at denne skal ha en tilbaketrukket rolle: sirkelen skal være et sted der foreldrene kan se og lytte til hverandre og bekrefte hverandre i fellesskapet. Noen ansatte forteller at de må øve seg på å ”holde munnen lukket”, fordi de er så vant til å være den som skal gi råd og svare på spørsmål. De som klarer det, erfarer at foreldrene da trer mer fram som støtter og rådgivere for hverandre. Å ha en tilbaketrukket rolle betyr likevel ikke å alltid være taus eller usynlig: Mange foreldre fester blikket på den ansatte når de snakker, og den ansatte har en viktig oppgave med å bekrefte det som sies med tilbakemeldingssignaler, blikk osv, og oppmuntre foreldrene til å snakke, komme med innspill osv. Noen ansatte forteller at det har kommet fram ting der de selv har bidratt med faglige innspill. Litt av det er helt ok.
·        Taushetsplikten: Mange ansatte har på forhånd uttrykt bekymring for å komme i konflikt med taushetsplikten og sin egen rolle som nøytral. Det er viktig å ha tenkt igjennom, men erfaringene viser at dette så langt ikke har skapt problemer. Dersom det kommer konkrete spørsmål til den ansatte (”hvem leker mitt barn med i barnehagen?”), kan den ansatte gjerne svare hvis det føles riktig!
·        Noen ansatte har tatt opp ulike temaer, enten i stedet for å spørre hvordan det går med barna (fordi de ikke ønsker å være så direkte), eller i tillegg. Aktuelle temaer er kosthold, henting/bringing i barnehagen, søvn og leggetider, småbarnsforeldres bekymringer, bursdagsselskaper, vennskap, mobbing osv. Mange opplever at foreldrene selv tar opp disse temaene på egen hånd. Noen ansatte har vært redde for å spørre om hjemmesituasjone (privatlivet), og har presisert at spørsmålet "hvordan har ditt barn det?" gjelder hvordan barnet har det i barnehagen – ikke hjemme. Erfaringene så langt viser imidlertid at dette skillet ikke er viktig for foreldrene. De har gjerne sagt litt om barnehagen først, og så dreier de det inn på hjemmesituasjonen av seg selv.
·        Tidsrammen for en foreldresirkel er i 90 minutter. Noen ansatte har på forhånd vært bekymret for at ingen sier noe, eller at de svarer så kort at man er ferdige etter 10 minutter. I praksis har alle foreldresirklene vart i 90 minutter eller mer, fordi foreldrene har bidratt og snakket mye sammen. Noen få foreldre har vært ganske tause, men ingen har reist seg og forlatt sirkelen før den er slutt, og alle har lyttet til hverandre.
·        Siden oppmøtet har vært lavt, er det viktig å oppmuntre foreldre som deltar i sirkelen til å invitere foreldre som ikke er der, slik at flere kommer neste gang. De ansatte har hovedansvaret, men foreldrenettverket blir sterkere av at foreldrene får ta del i ansvaret for hverandre. 

Når?
·        Om ettermiddagen/kvelden, for eksempel fra 1730-1900.
·        I barnehagens åpningstid, for eksempel fra 1530-1700, gjerne i tilknytning til et måltid (middag først, så sirkel).

Hvor ofte?
·        Vi anbefaler to ganger i semesteret. De fleste har imidlertid bare hatt en foreldresirkel det første semesteret, fordi denne delen av prosjektet har vært opplevd som den tyngste og mest krevende. En barnehage som har hatt to foreldresirkler i høst, valgte å ha den første på slutten av foreldremøtet ved semesterstart, og så en til på kvelden senere på høsten. Siden målet er å skape en rutine for å snakke sammen i sirkel, er det viktig at det ikke går for lang tid mellom hver gang.

Hva med de foreldrene som ikke snakker norsk?
·        Ingen barnehager har rapportert at det har vært foreldre i sirkelen som ikke kan noe norsk. En grunn er kanskje at disse foreldrene ikke har kommet? En annen grunn er at barnehagene med høy andel fremmedspråklige har utsatt foreldresirkler fordi de er usikre på hvordan det skal gjennomføres. Hvis man trenger 8 tolker i en sirkel pga 8 ulike morsmål, hvor vellykket blir det da? Vi tenker at språkproblemer er til for å overvinnes, og at det også her gjelder å være åpen og kreativ. Siden målet er at foreldre skal føle seg som en del av et fellesskap, og at alle skal kunne bli sett og hørt, kan man kanskje tenke seg alternative ”sirkler”: invitere barn og foreldre sammen, dele inn i lag på tvers av familier og så konkurrere om å bake de flotteste pepperkakene? Lage et familiekor og synge uten ord? Det finnes mange ulike opplegg fra feltet teambuilding som kan brukes her. Disse oppleggene skiller seg fra de vanlige foreldresammenkomstene, der barnehagen tilbyr et måltid eller noe underholdning og lar foreldrene sosialisere på egenhånd - med det resultat at de fleste foreldre bare snakker med de de kjenner fra før, eller i verste fall blir sittende for seg selv med barna sine.

onsdag 1. desember 2010

BARNESIRKLER: Er det mislykket at "alle" sier det samme?

Små papegøyer ...
"Hvordan har du det?" "Kjempebra!"
·        Mange opplever at barna repeterer det andre sier. Hvis et barn på spørsmålet ”hvordan har du det?” svarer at hun har det kjempebra, sier gjerne ”alle andre” at de også har det kjempebra. Hvis en sier han har slått seg og viser plasteret, og så skal "alle" si de har slått seg og vise sår eller plaster. Noen ansatte opplever dette som kjedelig/mislykket, og løser det med å variere spørsmålsstillingen, eller ta opp ulike temaer. Andre synes det er greit med like svar, ser det som uttrykk for et ønske om tilhørighet i fellesskapet, og synes det er fint som ”tørrtrening” på konfliktarbeid. For fremmedspråklige barn kan repetisjonen også oppleves positiv: det at de klarer å svare det samme som de andre kan gi en følelse av mestring.
"Hva ønsker du deg?" "En rosa katt!"
·        Flere opplever det andre ”ønskespørsmålet” som problematisk i rutinesirkler, fordi barna stort sett svarer med materielle bursdagsønsker. Repetisjon går også igjen her: sier ett barn at hun ønsker seg en rosa katt, så sier ”alle” at de ønsker seg en rosa katt. Noen løser dette med å spørre barna om det er noe de "trenger" eller hva de ”har lyst til å gjøre” i stedet for å bruke ordet ”ønske”. Noen løser det med å kutte ut ønskespørsmålet helt, eller reservere det til situasjoner der det kommer opp et problem man ønsker å finne en løsning på (her oppleves spørsmålet som mer relevant). Andre synes ikke det gjør noe at barna sier at de ønsker seg materielle ting, heller ikke at de gjentar hverandre, jf forrige punkt. Det er litt som å ha brannøvelse: det er kanskje litt kjedelig, men hvis man ser målet med å ha det, gjør det ikke så mye!

BARNESIRKLER: Hva med de barna som ikke kan snakke?

Vi kan vel ikke ha sirkel med de aller minste?
·        Alder ingen hindring! Noen har sirkler for ettåringene, sender rundt snakketingen til hver enkelt barn og spør hvordan de har det. Selv om barna ikke kan snakke, viser de med hele seg at de setter pris på å få positivt fokus på seg selv, at det er stas å få snakketingen, holde i den og så sende den videre.
·        Å synge sanger om hvert enkelt barn, å telle og benevne hvert barn er også sirkelarbeid! Dette brukes jo i de fleste barnehager allerede.
Vi kan vel ikke ha sirkel med de som ikke snakker norsk?
·        Språkproblemer ingen hindring! Det gjelder bare å være åpen og litt kreativ. Noen har mange barn i sirkelen som ikke snakker norsk, men som viser med blikk og kroppsspråk at setter pris på å være del av sirkelen/fellesskapet, selv om de ikke sier så mye. Noen har sagt sitt første norske ord nettopp i en sirkel.
·        Noen voksne bruker en tavle i sirkelen og tegner et ansikt uten munn. Så ber de barna tegne hvordan de hadde det, smilemunn eller lei-seg-munn. Noen sender rundt ark med smilefjes eller lei-seg-fjes, og så kan barna vise det arket som forteller hvordan de har det.

BARNESIRKLER: Tips og erfaringer til konfliktsirkler

Konfliktsirkler = Når det blir krig, bruker vi det vi har øvd på!
·        Når man har øvd seg på rutinesirkler, er det lettere å bruke det som metode i spontane konfliktsituasjoner. En voksen kan da gå inn som megler/tilrettelegger og invitere de barna som er i konflikt, pluss eventuelt andre som er berørt, til å snakke i sirkel. Man kan gjøre det der og da, eller kanskje litt senere hvis barna må roe seg ned først. Man spør barna etter tur om hva som er skjedd, hva de tenker og føler om det, og om de har forslag til hva man kan gjøre. Noen bruker en snakketing, andre gjør ikke. Frivillighet er viktig – det nytter ikke med sirkel når barna ikke vil snakke sammen!
·        Noen sier de merker at barna har lært seg teknikken fra tørrtreningen i rutinesirkel. I konfliktsituasjoner forteller flere at barna sier: "Nå er det jeg som snakker!" hvis de blir avbrutt. Barna viser at de hadde lært seg å snakke etter tur og lytte til hverandre.
·        Noen opplever at metoden fører til at konfliktnivået dempes uten at konflikten nødvendigvis blir ”løst”. Det å samle barna i en sirkel, og gi muligheten for at alle blir sett og hørt, bidrar i seg selv til å lette på trykket. Flere forteller at barna noen ganger kan avbryte sirkelen og fortsette i leken uten en gang å ha kommet fram til en avtale, fordi spenningen har løst seg opp.
·        Noen ansatte forteller at arbeidet med sirkler gjør at barna tidligere er i stand til å håndtere konflikter på en god måte sammenliknet med barn på samme alder før arbeidet startet. To jenter som akkurat hadde fylt 2 år, kranglet om en leke begge ville ha. Da de ble bedt om å foreslå løsninger, sa den ene: ”bytte på!”
·        De voksne forteller at barna opplever en større grad av ansvar overfor avtaler de har vært med på å få fram selv, og at de i større grad forplikter seg selv og hverandre til å overholde avtalene. De voksne blir også i større grad enn før i stand til å "se" barna som kompetente når det gjelder å komme med forslag til løsninger på konflikter.

BARNESIRKLER: Tips og erfaringer til rutinesirkler

Rutinesirkler = Vi øver oss i fredstid!
Hvem?
 • I prinsippet er sirkelen til for alle barna pluss de voksne på en avdeling. Sirkelen markerer at disse hører sammen i et fellesskap.
 • I praksis hender det man deler barna i mindre grupper. Ca 15 barn er et antall flere opplever som passelig i forhold til barnas kapasitet til å sitte stille og lytte til andre. Men det er store individuelle forskjeller: Noen synes 5-6 barn i en sirkel er mer enn nok, andre opplever at det går helt fint med 25-30 barn på en gang.
Hva?
·        Inviter barna til å sitte i en sirkel, slik at alle kan se hverandre. Den voksne sitter sammen med barna i sirkelen. Man kan sitte på gulvet, på puter, på stoler osv. Noen har limt et bilde av hvert barn i en sirkel på gulvet for å symbolisere sirkelen og fellesskapet, og hvert barn sitter på sin plass, oppå bildet av seg selv.
·        Rutinesirkler brukes til å styrke fellesskapet, sørge for at hver enkelt får anledning til å bli sett og hørt, bidra til økt mestring, trygghet og åpenhet, og skape en trygg ramme/en modell for håndtering av konflikter når disse oppstår.

Hvordan?
·        En voksen leder sirkelen som ordstyrer/tilrettelegger. Den voksne spør hvert barn etter tur hvordan de har det. Mange sender rundt en ”snakketing” (se neste punkt), og barna lærer at de skal lytte til hverandre og vente på tur. Deretter spør den voksne hvert barn om det er noe de ønsker seg/har lyst til å gjøre. Noen voksne stiller begge spørsmål i en runde, andre tar to runder. De andre barna må gjerne komme med innspill underveis, for eksempel med trøst hvis noen sier de er lei seg.
·        Å sende rundt en ”snakketing” kan være til god hjelp. Snakketingen understreker hvem som har ordet, virker disiplinerende på de som snakker mye og hjelper stille barn til å snakke. Det kan være godt å ha noe å holde i når man snakker. Mange barn synes det er både stas og gøy å få snakketingen, holde i den og så sende den videre. Snakketingen bør være litt stor, så den synes godt: en ball, en bamse, en stor legokloss osv. Noen har en helt spesiell snakketing som kun brukes i sirkel (en magisk diamant gjemt i en hemmelig koffert) og skaper et høytidelig rituale rundt den. Andre velger å bruke ulike snakketing hver gang.
·        Selv om den voksne leder sirkelen, er det er et mål at den voksne skal ha en tilbaketrukket rolle: sirkelen skal være et sted der barna kan se og lytte til hverandre og bekrefte hverandre i fellesskapet.
·        Noen synes det fungerer fint å spørre barna hver gang hvordan de har det og hva de ønsker seg/har lyst til. Noen føler imidlertid behov å variere spørsmålene, og ta opp ulike temaer. Da kan man for eksempel bruke Steg for Steg, og snakke om slike ting som vennskap, glede, misunnelse, sinne osv. Man kan også lese en bok om vennskap og så ta en runde på temaet "hva er en god venn?" Noen har gode erfaringer med at de voksne starter sirkelen med å spille rollespill før sirkelen, for eksempel om en konflikt, og så invitere hvert barn til å komme med forslag til hvordan man kan løse konflikten.

Hvor?
·        Mange velger å sitte der de har samling. Noen har sirkel i garderoben, ute rundt et bål, eller inne rundt bordet ved måltider. Det viktigste er at barna kjenner igjen sirkelen som et trygt ”sted”. Noen velger å understreke dette ved å ha sirkelen på samme tid og sted hver gang, andre opplever at de kan være mer fleksible uten at det går ut over tryggheten.

Når?
·        som en del av samling (i begynnelsen eller slutten)
·        I stedet for samling, som en egen aktivitet. Noen lærer barna ordet "sirkel" og venner dem til at det er en egen aktivitet, til forskjell fra samling.
·        Om morgenen (da er barna mest opplagte), eller mot slutten av dagen (noen opplever at man har mer å snakke om i sirkel etter at barna har vært sammen og opplevd ting i løpet av dagen).

Hvor ofte?
·        Vi anbefaler en gang i uka. Noen har en kort sirkel hver dag knyttet til samling, noen har annenhver uke. Noen har enda sjeldnere, men det fungerer gjerne ikke så bra. Siden målet er å skape en rutine for å snakke sammen i sirkel, er det viktig at det ikke går for lang tid mellom hver gang.