torsdag 2. desember 2010

ANSATTESIRKLER: Tips og erfaringer til rutinesirkler

Hvem?
  • I prinsippet er sirkelen til for alle ansatte i barnehagen, fordi de hører sammen i et fellesskap.
  • I praksis deler man gjerne personalgruppa hvis den er stor. Flere tenker at 10-15 ansatte i sirkelen er en fin størrelse. Noen har en sirkel for pedledere og en for assistenter, andre deler inn på andre måter. Et tips kan være å dele inn på ulike måter, noen ganger pedledere/assistenter, noen ganger avdelingsvis, noen ganger hele gruppa.

Hva?
  • Ansattesirkler brukes til å styrke fellesskapet i personalgruppa, sørge for at hver enkelt får anledning til å bli sett og hørt, bidra til økt mestring, trygghet og åpenhet, og skape en trygg ramme/en modell for håndtering av konflikter når disse oppstår..

Hvordan?
  • Det er som regel styrer eller en annen leder som er ordstyrer/tilrettelegger i sirkelen, og som spør hver ansatt hvordan de har det og om det er noe de har behov for/trenger/ønsker seg.
  • Noen bruker en snakketing, fordi det hjelper i organiseringen av samtalen og fordi det kan være godt å ha noe å holde i når man skal snakke. Andre bruker ikke snakketing, og styrer samtalen ved hjelp av blikk og ord.
  • Noen bruker sirkelen til å ta opp ulike saker på personalmøter. Det kan være samarbeid, organisering av ferie/avspasering, ulike arbeidsrutiner osv. Noen tar opp mer personlige temaer knyttet til den enkelte ansatte, som helse, samarbeidsklima på jobb, danning. Man kan si at dette også berører temaet ”hvordan har du det?”, men mer indirekte.
  • (I konfliktsituasjoner der styrer er involvert eller opplever seg selv som inhabil, kan man benytte seg av en ekstern tilrettelegger, for eksempel en megler fra Konfliktrådet eller en annen nøytral person man har tillit til.)

Når?
  • Ansattesirkler legges som oftest til personalmøter. De kan også være en del av programmet på planleggingsdager. Noen har sirkler som en egen aktivitet utenom de faste møtetidene.

Hvor ofte?
  • Vi anbefaler en gang i måneden. Noen opplever at de ikke har tid til å ha ansattesirkler i det hele tatt, fordi de har så mange saker å behandle på personalmøtene. De styrerne/lederne som har funnet tid til ansattesirkler, er 1) de  som tenker at sirkler er en del av det faglige arbeidet (barnehagen er med i et prosjekt og det er faglig), 2) de som bruker sirkelen som metode for å ta opp temaer de likevel skal behandle på personalmøter, og 3) de som har fått positive tilbakemeldinger fra ansatte på bruken av ansattesirkler. Det handler altså i stor grad om vilje, prioritering og organisering fra ledelsens side.